Kullanıcı Sözleşmesi

Site Kullanıcı (üye/ziyaretçi) ve Gizlilik Sözleşmesi.

1) Taraflar

1.a) bebedu.com ve yöneticiliğini yaptığı siteleri (kısaca bebedu.com) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Suadiye mah. Halim ağa sok. No:6, D:48, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi

1.b) bebedu.com internet sitesine kurumsal ya da kişisel üye olan, üye olmadan ziyaretçi olarak giren ve kullanan herkes (kısaca “kullanıcı” diye adlandırılacaktır)

2) Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu bebedu.com’un sahip olduğu internet sitesi bebedu.com‘dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, bebedu.com internet sitesine Kullanıcı olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bebedu.com’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, bebedu.com tarafından kendisine verilmiş olan veya kendi belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından bebedu.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, bebedu.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Kullanıcı bebedu.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

3.4. Kullanıcı, bebedu.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. bebedu.com internet sitesinde Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini ilgilendirir. Bu görüş ve düşüncelerin bebedu.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bebedu.com’un Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Bebedu.com, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, bebedu.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden bebedu.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu Kullanıcı için oluşturulan sözleşmenin (kullanıcı sözleşmesi) içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, bebedu.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, bebedu.com’un Kullanıcıya karşı Kullanıcılık sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Bebedu.com’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının Kullanıcılığını silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, bebedu.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Bebedu.com internet sitesi yazılım ve tasarımı bebedu.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başka şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Bebedu.com tarafından bebedu.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Bebedu.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanabilir. Bebedu.com, Kullanıcının bebedu.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumlulukları çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Bu sebeple kanunlara uygun biçimde süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için her türlü yazı, ses, görüntü ve materyaller kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

3.13. Bebedu.com’da kullanıcı olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında bebedu.com ve Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi ve sorumluluğunda olan tüm şirketler ve siteler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, bebedu.com’a Kullanıcı olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi iştiraki olan tüm şirketler ve siteler ile paylaşılmasına, bebedu.com ve Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi iştiraki olan tüm şirketler ve siteler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece Kullanıcılığı sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi iştiraki olan tüm şirketler ve siteler ile paylaşılmasına, bebedu.com ve Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi iştiraki olan tüm şirketler ve siteler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece bebedu.com ve Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi iştiraki olan tüm şirketlerin ve sitelerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve bebedu.com ve Bebedu Bilgi Hizmetleri Anonim Şirketi iştiraki olan şirketleri ve siteleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.14. bebedu.com, Kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya bebedu.com’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) bebedu.com ve bebedu.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Bebedu.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı bebedu.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Bebedu.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya bebedu.com websitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Bebedu.com, Kullanıcılık sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, bebedu.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Bebedu.com, iş bu Kullanıcılık sözleşmesi uyarınca, Kullanıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Kullanıcılık sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda şirketimize yazılı olarak resmi eposta adresimize veya iletişim formumuza bilgi verebilir ve mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini isteyebilir. Yine yazılı olarak şirketimiz tarafından gönderilen onay epostası ile işlemi onaylanarak gerçekleştirilebilir.

3.20. Kullanıcılar bebedu.com üzerinden kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bebedu.com, Kullanıcılar tarafından iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

3.21. Kullanıcılar bebedu.com’un yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

3.22. Bebedu.com’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve websitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, bebedu.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, bebedu.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri başka bir websitesi üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla bebedu.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Herhangi bir kullanıcının işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği websitesi üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı bebedu.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.23. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından bebedu.com üzerinden sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı bebedu.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bebedu.com, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.24. Bebedu.com websitesine ait olan veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen bebedu.com’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.25. Kullanıcılar hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu başka kullanıcıyı kendi profili veya bir başka profil ile ilgili olumlu veya olumsuz yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili bebedu.com’da meydana gelen tüm zararları tazmin edeceklerini ve bebedu.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

3.26. Bebedu.com üzerinde yayınlanmış olan her türlü bilgi, yayın ve makaleler sadece tavsiye niteliğinde olup doktor tavsiyesi yerine geçmemektedir, konuyla ilgili doğabilecek tüm zararlardan dolayı bebedu.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.27. Diğer websiteleri gibi Bebedu.com da kullanıcılarının log dosyalarını (IP adresi, ne zaman giriş yaptığı, hangi sayfa(ları) ziyaret ettiği) bilgisini kullanmaktadır. Kendisi veya reklam verenleri üzerinden kullanıcılarına kendi bilgisi dahilinde ya da bilgisi dahilinde olmadan ‘çerez’ gönderebilmektedir. Bu durumdan doğacak herhangi bir problemde Kullanıcıların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı bebedu.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4) Gizlilik Politikası

Bebedu.com Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Bebedu.com, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

5) Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Kullanıcının kullanıcılığını iptal etmesi veya bebedu.com tarafından Kullanıcılığının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır (kullanıcı üyeliğini iptal etmediği ve siteyi kullanıcı olarak ziyaret ettiği sürece bu sözleşme ziyaret süresince geçerliliğini koruyacaktır). Bebedu.com Kullanıcının Kullanıcılık sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcının Kullanıcılığını/üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6) İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7) Yürürlük

Siteyi ziyaret eden herkesin; üyelik kaydı yapması veya siteyi ziyaret etmesi (mobil ortam dahil kullanması) ile Kullanıcılık (üye/ziyaret) sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcının Kullanıcı olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.